Karjäärikoolitus "Targa tööotsija tööriistakast"

Kutsekoja juures tegutsevate Euroopa Liidu rahastatud projektide Europass ja Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku (EQF) rakendamise koordinatsioonikeskus (National Coordination Point) eesmärgiks on hõlbustada ja edendada tööjõu vaba liikumist nii Euroopa Liidu sees kui ka liiduga külgnevate riikide vahel. Europass on raamistik, mille eesmärgiks on lihtsustada Euroopa Liidu riikide vahel kodanike oskuste ja kvalifikatsioonide tunnustamist ning teise riiki tööle või õppima asumist. Europass koondab olulisemaid töö otsimiseks vajalikke dokumente, moodustades tööotsijale dokumendimapi, milles leiduvate dokumentide vorm on kõikjal Euroopas ühesugune. Sellega saab tööandja võimaluse erinevatest Euroopa riikidest pärit tööotsijate kvalifikatsiooni paremini võrrelda ja hinnata. EQF koordinatsioonikeskus toetab ja koordineerib riikliku kvalifikatsioonisüsteemi ja Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku omavahelist toimimist, tagades kvaliteedi ja läbipaistva menetluse. 

Õppevara koosneb Täiskasvanute koolituse seadusele ja Täienduskoolituse standardile vastavast isikuarengu õppekavarühma õppekavast ja neljast koolitusmoodulist. Iga moodul sisaldab koolitusprogrammi, õppematerjale, töölehti ja ka juhiseid koolitajale parimate õpitulemuste saavutamiseks. Need materjalid ei ole pelgalt teoreetikute koostatud, vaid on ka tööotsijate koolitustel praktiliselt läbi proovitud, mõned neist kuuluvad lausa Kadri ja Amino raudvarasse. Õppekava koostamisel oleme tuginenud andragoogilistele põhimõtetele ja arvesse võtnud nii tööturu arengu tulevikuprognoose kui ka tööle asumist toetavaid meetmeid (s.h. Töötukassa rahastatavat tööharjutuse meedet). Õppevaras on tasakaalustatud isikuarengu teemad ning on toodud süsteemne käsitlus tuleviku tööturust, Europassi tööriistadest ja kvalifikatsiooniraamistikust. Kõik need teemad on vajalikud igale inimesele, kes soovib teha edukat karjääri Eestis ja välismaal.

Õppekava kogumaht on 34 akadeemilist tundi ja selle õpiväljundite omandamisel kujuneb õppijal arusaam endast professionaalina. Ta mõistab paremini oma oskusi, teadmisi ja kogemusi ning oskab neid esitleda tööle kandideerimisel, kasutades kutsesüsteemi ja Europassi vahendeid. Õppija analüüsib oma senist õpiteed ja kujuneb ennastjuhtivaks, valides endale sobivaid õppimise vorme, viise ja meetodeid.

Õppevara on tasuta kasutatav tervikuna või moodulite kaupa. Arvestades, et sõltuvalt kogemusest võib täiskasvanute koolitajal koolituse ettevalmistamiseks kuluda ka kaks korda rohkem või isegi enam aega kui koolituse maht ise, soovime Eesti koolitajatele kinkida ka väärtuslikku aega professionaalseks enesearenguks ning töö ja isikliku elu vahelise tasakaalu säilitamiseks. Oleme tänulikud ka mistahes tagasiside eest nendelt koolitajatelt, kes õppevara kasutavad. Kirjutage meile oma edulugudest ja väljakutsetest europass@kutsekoda.ee.