Soovitusi lapsevanemale toetamaks õpirändehimulist noort

Soovitusi lapsevanemale toetamaks õpirändehimulist noort

Soovitusi lapsevanemale toetamaks õpirändehimulist noort

Minu laps suundub väliskogemust omandama! Olgu selleks siis õppima, tööle, vabatahtlikuks, mõne programmi raames või iseseisvalt. See on suur muutus noorele, milles lapsevanem saab teda paljuski toetada. Väliskogemus pakub võimalust elada teises kultuuris sarnaselt sealsete kohalike noortega, õpetades selle kogemuse kaudu kultuuridevahelist üksteisemõistmist, kohalikku keelt ning tõstes enesekindlust uutes olukordades toimetulekuks.

Järgnevalt mõned näpunäited lapsevanemale noore toetamiseks:
Tähtajad - kui noor suundub mõne programmi kaudu, siis lapsevanema teadlikkus konkreetse programmi ülesehitusest ning vajalikest protseduuridest aitab tagada, et kõik saab tehtud õigel ajal ning noor saab pakutavatest võimalustest maksimaalselt kasu. Kui noor suundub välismaale iseseisvalt, siis on mõistlik teda toetada võimalike tähtaegade väljaselgitamisel.

Finantseerimine - välisriiki suundumine on üsna suur investeering eeldades finantside planeerimist. Lapsevanem saab julgustada noort tegelema toetajate otsimisega ning suunata, kust ja kuidas leida teisi raha kogumise võimalusi.

Keel - hea võõrkeele oskus aitab nii kooli sisse elamist, kui ka üldist sotsiaalset suhtlust. Lapsevanem saab aidata noort vajadusel täiendava keeleõppe korraldamisel.

Kultuurierinevustega toimetulek - eri maade ja kultuuride kombed varieeruvad suurel määral, mistõttu ei ole võimalik anda üheseid, igal maal kehtivaid käitumisjuhiseid. Sageli on noorel enne väliskogemust omandama suundumist sihtriigist idealistlik või ebareaalne ettekujutus- lapsevanem saab neid ettekujutusi mõjutada ning luua eelseisvast aastast realistlikuma pilt.

Lapsevanema moraalne ja emotsionaalne tugi kogu eemaloleku perioodi jooksul on noore jaoks asendamatu.

Väliskogemus arendab noore algatusvõimet, eneseesitlus- ja veenmisoskust, suutlikkust oma ideid ning plaane ellu viia, julgust võtta vastutust.

Lisainfot ja tuge välismaale suundumisele eelnevalt, seal viibimise ajal ja tagasi naastes pakuvad Rajaleidja maakondlike keskuste karjäärispetsialistid: rajaleidja.ee/rajaleidja-keskused

Allikas: SA Innove Hariduse tugiteenuste agentuur